CAV: onze missie

......

Onze missie

Hoger Doel
We zijn actief in begeleiding en hulpverlening. We verenigen ons in de contextuele benadering.
Ervaringen van wederkerigheid en betrouwbaar zijn voor ons helend en verbindend. Ze bieden hoop en toekomst: ‘je bent nooit alleen op weg!’

Gewaagd Doel
Wij willen in Vlaanderen het komend werkjaar een digitaal platform oprichten, enkele activiteiten aanbieden voor collega’s en
onze groep en zijn leden in hun deskundigheid naar buiten brengen.
We willen samen ons gedachtegoed verdiepen, verbreden en afstemmen op de wereld van vandaag.

Kernkwaliteiten
We zijn sterk in het samen verkennen van rechtvaardige relationele balansen
We stellen ons relationeel meerzijdig én partijdig op.
We zijn partner en tegenspeler voor wie met ons in verbinding gaat.
We zijn terughoudend voor eigen aannames, eigen theorieën, eigen clichés: de mens voor ons in zijn context met zijn vraag is richtinggevend.

Kernwaarden
Voor ons draagt elke mens waardigheid zonder dat we afdoen aan wat mensen kunnen veroorzaken, mekaar en zichzelf aandoen
In kwetsbaarheid zien en ervaren we een verbindende kracht. Kwetsbaarheid brengt ons ook bij onze eigen beperking in denken en handelen.

Contextuele therapie

Het contextuele gedachtegoed gaat ervan uit dat een mens nooit op zich bestaat, maar steeds verbonden is met zijn of haar ruimere context (ouders, broer(s)/zus(sen) het gezin, de kinderen, grootouders, kleinkinderen, vrienden, collega’s…).


Er gaat veel aandacht naar wat onbewust doorgegeven wordt vanuit vorige generaties, naar de cliënt en zijn manier van leven en wat op zijn beurt doorgegeven wordt aan volgende generaties.


De contextueel therapeut/begeleider/coach houdt – ook al werkt hij meestal individueel – dit familiale netwerk (grootouder, ouder, kind…) voortdurend in het oog. Hij houdt rekening met de feiten, de psychologie, de interacties en de relationele ethiek en de ontische dimensie in de existentiële context van de cliënt.

Het doel van de contextuele therapie/begeleiding/coaching in het algemeen is: Samen zicht krijgen op het probleem en op zijn ontstaansgeschiedenis . Hierbij ook op zoek gaan naar mogelijke wortels in de familiegeschiedenis; Die kennis leidt tot het kunnen maken van nieuwe keuzes die men in vrijheid kan en mag maken; Tot de wetenschap komen dat autonomie niet ten koste gaat van de ander, maar juist die ander nodig heeft. Het uitnodigen tot actie. Heling en groei hebben plaats wanneer mensen de ervaring hebben dat ze iets wezenlijk bijdragen aan het leven van anderen. Het risico nemen opnieuw te geven biedt kansen op heling en groei.

De basisconcepten

De feiten
Om iemands levensverhaal te kunnen begrijpen is het belangrijk om zicht te krijgen op de feiten die het bestaan van die persoon beïnvloeden: ziekte en gezondheid, erfelijke belasting, echtscheiding of dood van een ouder, uithuisplaatsing, werkloosheid, natuurrampen, geslacht, sociaal economische klasse enz.

De psychologie
De contextueel werker onderzoekt de psychologische betekenis van dit levensverhaal: – Hoe heeft de cliënt die feiten en gebeurtenissen uit zijn leven verwerkt? – Wat voor gevolgen hebben die feiten gehad op de cliënt? – Hoe voelt hij zich, hoe denkt hij, hoe beleeft hij zichzelf en de anderen?

De interacties
De contextueel werker onderzoekt samen met de cliënt het levensverhaal vanuit de interacties. Samen besteden ze aandacht aan hoe de communicatie tussen mensen verloopt en hoe zij invloed/impact op elkaar hebben.

Relationele ethiek
De contextueel werker probeert samen met de betrokkenen de dialoog op gang te brengen . Hij hecht veel belang aan evenwichtige relaties tussen mensen, nl. dat er een gezonde balans is tussen wat iemand geeft en krijgt in een relatie. Een contextueel werker is meerzijdig partijdig: zijn bekommernis gaat zowel uit naar zijn cliënt, als naar de mensen uit z’n omgeving die beïnvloed worden door zijn interventies.

De Ontische dimensie
wijst op de fundamenteel gegeven dat een ‘zelf’ slechts een ‘zelf’ wordt in zijn dialectische afhankelijkheid van andere ‘zelven’ of zoals de ubuntu-filosofie het verwoordt: ‘ik ben omdat wij zijn’.

Jezelf mogen en kunnen zijn
kan alleen tot stand komen in relatie met de ander.

Contextuele therapie/begeleiding/ coaching

Dit is een benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die ‘context’.

Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd. Contextueel werken is een preventieve én herstellende manier van samenwerken in individuele, familie, gezins- en ook werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. De begeleiding heet daarom ook intergenerationeel en is ontwikkeld door prof.dr.I.Boszormenyi-Nagy.

Loyaliteit, rechtvaardigheid in de balans van geven en ontvangen en betrouwbaarheid

zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak in dit gebied. Het zijn vaak deze aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen in het leven van alledag tegen aan kunnen botsen.

Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men daardoor niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt.In het samen werken zijn het dan ook deze aspecten die veel aandacht en zorg vragen en krijgen.

Meerzijdige partijdigheid is een belangrijke aandachtsvorm van deze denk- en werkwijze.

De contextueel werker ziet zijn cliënt altijd in zijn verbondenheid met de mensen met wie hij door het leven verbonden is. Alle betrokkenen, ook diegenen die niet aanwezig zijn of zelfs niet meer in leven zijn worden worden daarom aanwezig gebracht in de werk en gespreksruimte.

De woon- en de spreekkamer zit voor de hulpverlener altijd ‘vol mensen’, ook al is er slechts één persoon aanwezig. Door beurtelings de verdiensten en de rekeningen van elke partij te bekijken komen we tot de houding van de meerzijdige partijdigheid. Loyaliteit blijft hier intact.

Verdienste en Schuld


Een breed verkennings- en werkveld laat toe om ‘te zien’ en van daaruit ‘te begrijpen’. Dit geeft op zijn beurt eventuele mogelijke ruimte voor exoneratie. Daarbij dienen de pijn, de kwetsuren en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de cliënt gezien en erkend te worden. Maar ook verdienste in de relaties met anderen wordt zichtbaar.

Herstellen door ontmoeten

Herstel vindt plaats waar mensen de moed hebben zichzelf en anderen te ontmoeten en in dialoog te gaan. Bij dialoog gaat het om de werkelijke ontmoeting tussen mensen die in relatie staan tot elkaar. Het opzoeken van de dialoog en contact hebben met de ander in plaats van zich terugtrekken en kiezen voor isolement en vlucht. De ander kunnen (aan) zien en (aan) horen met het besef en het behoud van hun eigenheid en eigenwaarde, gericht op wederzijdse zorg, erkenning en onderhandeling.
Herstel en groei vinden plaats wanneer mensen in de gelegenheid komen iets te betekenen voor anderen en daadwerkelijk passende zorg gaan opnemen.

Elke verandering in de levenscyclus van mensen zorgt voor beweging in de balans van geven en nemen door de generaties heen. Geboorte, opgroeien, volwassen worden, vriendschappen, beroepskeuze, trouwen, ouder worden en tenslotte afscheid nemen en sterven.

Verticale en horizontale loyaliteiten kruisen elkaar en zijn dan ook cruciale levensmomenten om stil te staan en nieuwe afwegingen te maken. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. In al die verschillende fasen kunnen stagnaties, problemen en levensvragen zich voordoen. In het contextuele werken zijn deze stagnaties het uitgangspunt om zo te zoeken waar en hoe problemen ontstaan zijn. Daar liggen ook de kansen in het opsporen van bronnen en het zoeken naar hefbomen die de verstoorde balans weer in beweging brengen. Immers bij de grootste breuken liggen ook de bronnen.

Nagy

Ivan Boszormenyi-Nagy werd geboren op 19 mei 1920 in Boedapest. Hij werd psychiater en hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Boedapest. In 1950 emigreerde hij naar de Verenigde Staten.

In 1957 werd Nagy directeur van de afdeling gezinspsychiatrie van het Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, Philadelphia. De gezamenlijke zittingen van staf, schizofrene patiënten en hun families waren in de evolutie van zijn denken een keerpunt. Sinds die periode ontwikkelde hij, in dialoog met andere gezinstherapeuten, de contextuele therapie. 

Nagy integreerde in zijn manier van denken en werken invloeden uit de psychoanalyse en de gezinstherapie. Hij werd daarbij onder meer beïnvloed door Kalman Gyarfas, de psychoanalyticus Ronald Fairbairn en vooral door de filosoof Martin Buber, voor wie een mens slechts mens is in relatie tot de andere.

1963 -1970

Associate Professor in de psychiatrie aan het Jefferson Medical College, Pennsylvania, Philadelphia.

1963

Oprichting van het Family Institute of Philadelphia.

 1964

Eerste cursus in Nederland, op initiatief van Amy Van Heusden
1973

Verschijnen van Invisible Loyalities, geschreven samen met Geraldine Spark.

1974

Associate Professor in de psychiatrie aan de universiteit van Pensylvania, Philadelphia.

1974

Hoofd afdeling gezinstherapie aan het Hahneman Medical College te Philadelphia.

1986

verschijnt Between Give and Take, geschreven samen met Barbara Krasner

1987

Foundations of Contextual Therapy.

1990 en 1997

leidde Nagy samen met Else-Marie van den Eerenbeemt, Nelly Bakhuizen en Roefke Carmiggelt-Polak een Masterclass Contextuele Therapie aan de Hogeschool van Amsterdam, waar heel wat Belgische en Nederlandse contextueel therapeuten in opleiding nader kennis konden maken met zijn benadering.

Na deze periode werd Nagy minder actief in het openbaar. Hij bleef echter denken over de verdere ontwikkeling van de contextuele benadering en over de toepassing ervan op verschillende domeinen.

Ivan Boszormenyi-Nagy overleed op 28 januari 2007

The Bridge Between

Een film over Ivan Boszormeny-Nagy

Zit je met een vraag?

Contacteer ons en we antwoorden zo spoedig mogelijk.

Jan Permentier

Secretaris CAV