Lid worden?

met een mobiliserend lidmaatschap?

We ‘walk the talk’ in een mobiliserend netwerk

Wederkerigheid is een dragend woord in onze missie, ook als contextueel opgeleiden en als geïnteresseerden (‘inter’-esse) willen we ons met elkaar verbinden in de Contextuele Actie Vlaanderen. Onze organisatie mobiliseert! We dagen elkaar als uit om de kwaliteit van ons contextueel denken en handelen veder uit te diepen en gestalte te geven. We houden mekaar wakker. We zijn partners en tegenspelers. We blijven waakzaam om dicht bij onze uitgangspunten te blijven. Het is belangrijk dat wij kunnen zeggen ‘What you see is what you get’.

Voordelen lidmaatschap

Zichtbaarheid

Het lidmaatschap maakt ons zichtbaar en herkenbaar, én voor mekaar én voor de buitenwereld. Onze kernwaarden en onze kernkwaliten zoals ze geformuleerd zijn in onze missie zijn zichtbaar en ervaarbaar.

Dialoog

We willen onze leden in contact brengen met de vernieuwende tendenzen binnen het contextuele denkenen. Tegelijkertijd willen we een uitwisselingsplatform rond de evolutie in andere stromingen die we ontmoeten in ons werkveld.

Een thuis

De organisatie wil ook een thuis zijn voor de leden, een plaats waar gelijkgezinden mekaar kunnen ontmoeten in alle kwetsbaarheid, zonder daarbij exclusief te worden.

Een kwaliteitsmerk

Om dit vertrouwen gestalte te geven dragen we zorg voor kwaliteit. Wie zich contextueel councelor of psychotherapeut mag noemen moet vooreerst aan wettelijke criteria voldoen maar moet ook en minimum aan contextuele vorming voorleggen en bewijs geven dat hij of zij zich verder bijschoolt en zich door collega’s laat ondersteunen door intervisie en supervisie

Internationale dialoog

De organisatie biedt aan zijn leden ook de kans om internationaal in verbinding te gaan met zusterorganisaties, dit ondermeer door contacten op internationale congressen.

Investering

Wij hebben uw lidmaatschap nodig om dit werk blijvend gestalte te geven. Lidgeld betalen is in die zin een actieve en noodzakelijke investering en participatie in de toekomst van het contextueel denken en handelen.

Maatschappelijke partner

Onze organisatie is misschien een kleine organisatie, maar kleine organisaties kunnen inspirerend zijn in de maatschappelijke omgeving waar het gesprek gevoerd wordt rond de levenskwaliteit van allen. Het is mee de reden waarom we samen met al de leden willen inzetten op een sterk inhoudelijk rentmeesterschap. Lid zijn is weten dat je bij een boeiende club bent, is investeren in het eigen contextuele gedachtengoed, is ambassadeur zijn.

Actieve community

We kiezen niet voor een ‘vakblad’. Binnen de ledenomgeving kiezen we wél voor een kwalitatief sterk en groeiend aanbod van artikelen waaruit theorie en ervaring kan spreken. We kiezen ervoor om in thematische chatboxen een vorm van ‘work in progress te organiseren’ waar een thema vanuit verschillende hoeken kan bevraagd worden. We bouwen dit samen uit. Regelmatig zullen we ook studiebijeenkomsten organiseren al of niet regionaal.
De nieuwsbrief heeft als doel om de leden op een transparante manier op de hoogte te houden van de organisatie waarin we allen verantwoordelijk als rentmeesters van de rijkdom van degenen die voor ons geploegd en gezaaid hebben.

Verdieping

Het contextuele gedachtengoed is een gedachtengoed in beweging. Ooit heeft onze grondlegger Iván Böszörményi-Nagy deze eigen benadering vorm gegeven. Vandaag is het aan ons deze benadering te verdiepen en te actualiseren. We doen dat door onze ervaringen en onze wetenschap als contextueel werkers onderling te delen en te bevragen. Het ligt in onze bedoeling om in de toekomst ledenkernen op te richten, waar intervisie, ondersteuning en studie tegemoet komen aan de permanente vraag tot vorming van onze leden.

Voorwaarden lidmaatschap

Laat zich mobiliseren...

Een lid is gecharmeerd door ons gedachtengoed en laat zich daardoor mobiliseren. Het neemt deel aan onze community waarin uitwisseling verdieping en actualisering van dit gedachtengoed aan de orde is.

Lid worden en rechtstreeks betalen

Wil je lid worden? Klik op de button onderaan ‘Lid worden’. Je kan onmiddellijk betalen en na betaling ontvang je login en wachtwoord en je kan aan de slag in het ledengedeelte. 
Het kost je €45 per jaar. Bij het begin van elk kalenderjaar zal je gevraagd worden om je lidmaatschap te hernieuwen.

Soorten leden

Er zijn leden die gewoon lid zijn, er zijn leden die bijkomend geregistreerd zijn als contextueel therapeut, er zijn leden die geregistreerd zijn als contextueel counselor. De voorwaarden daartoe staan op de website. 

Betalen via overschrijving:

Voor wie het niet lukt om rechtstreeks via onze site te betalen zie button onderaan deze pagina ‘Lid worden’ schrijf €45 over op
BE38 8916 3416 3172 van CAV-Paul Heyndrickx Met vermelding: uw naam + lidmaatschap en jaartal (2022 … ).Eens wij uw overschrijving ontvangen hebben ontvang je een login en wachtwoord.

Contextueel psychotherapeut

Professionele hulpverleners die werken in de geestelijke gezondheidszorg (eigen praktijk of dienstverband) kunnen geregistreerd worden als contextueel psychotherapeut als zij voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Opleiding contextuele therapie

Geslaagd zijn in een 4 jarige contextuele psychotherapeutische opleiding (500 contacturen) erkend door CAV*. of geslaagd zijn in een andere erkende modaliteit van de psychotherapie aangevuld met een erkende tweejarige opleiding contextueel werken.

 1. Voldoen aan de wettelijke voorwaarden om de psychotherapie te mogen beoefenen.https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut#
 2. Praktijk hebben als psychotherapeut

De contextueel psychotherapeut werkt in een eigen praktijk of in dienstverband en ziet minimum 5 cliëntsystemen per week. 

De kandidaat geregistreerd contextueel psychotherapeut dient, indien CAV de vraag stelt, bewijs te leveren van deze voorwaarden. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor de echtheid daarvan. Onjuiste verklaringen leiden tot  uitsluiting van het register van contextueel psychotherapeuten.

*Contextuele Actie Vlaanderen erkent contextueel psychotherapeutische opleidingen die zijn geëvalueerd en erkend door de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling):

 • Contextuele therapie (Leren Over Leven)
 • Contextuele therapie (VSPW-Balans 2001 tot 2018)
 • Kern
 • Opleidingen die erkend zijn door de Vereniging van Contextueel Werkers (NL)

Contextuele Actie Vlaanderen erkent ook:Masterclass Contextuele Therapie. Hogeschool van Amsterdam. (1990-1998) (In combinatie met een andere erkende psychotherapie-opleiding)

Contextueel Counselor

Professionele psychosociaal hulpverleners en begeleiders kunnen geregistreerd worden als contextueel counselor
als zij voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Opleiding

Geslaagd zijn in een erkende 2 jarige contextuele counseling opleiding (250 contacturen) erkend door CAV*.

 1. Vervolgopleiding

Het volgen van een erkende vervolgsupervisie of – opleiding (minimum 25 u).

 1. Praktijk

De contextueel counselor werkt in dienstverband of in een eigen praktijk. De contextueel counselor ziet minimum 5 cliëntsystemen per week.

De kandidaat geregistreerd contextueel counselor dient, indien CAV de vraag stelt, bewijs te leveren van deze voorwaarden. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor de echtheid daarvan. Onjuiste verklaringen leiden tot  uitsluiting van het register van contextueel counselors.

Contextuele Actie Vlaanderen erkent contextuele opleidingen die zijn geëvalueerd en erkend door de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling):

 • Contextuele hulpverlening (Leren Over Leven)
 • Systemisch-contextuele counseling (Leren Over Leven)
 • Contextuele hulpverlening, begeleiding en counseling (VSPW-Balans 1990 tot 2018)
 • Contextuele Hulpverlening (Kern)
 • Artevelde Hogeschool Postgraduaat Contextuele en Systematische counseling

Zit je met een vraag?

Contacteer ons en we antwoorden zo spoedig mogelijk.

Jan Permentier

Secretaris CAV